akcyza

W okresie od 01.08.2022r. do 31.08.2022r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.02.2022r. do 31.07.2022r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022r.

O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.

W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 1,00 zł. (Dz. U. z 2021r. poz. 2266)

Limit roczny na 2022r. ustala się jako sumę ( Dz.U. z 2021r. poz. 2227):

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2018r. poz. 2466) można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz w siedzibie Urzędu.

Wzór_wniosku_akcyza_2022.pdf

załącznik_spis_faktur.doc

Oświadczenie_osoby_fizycznej.docx