Podczas korzystania z łowiska przypominamy o obowiązku posiadania aktualnej stałej karty użytkownika łowiska wraz potwierdzeniem jej opłacenia.

 

Regulamin łowiska ryb zlokalizowanego na „Zalewie Karczunek” w Kałuszynie.

 

§ 1.

Właścicielem zbiornika „Zalew Karczunek” jest Gmina Kałuszyn.

§ 2.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na terenie „Zalewu Karczunek”.

§ 3.

Prawo do wędkowania mają wszystkie osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Kałuszyna lub opłaceniu karnetu jednodniowego.

§ 4.

 1. W czasie wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską oraz stosowne zezwolenie – karnet roczny zwany dalej Kartą Stałego Użytkownika Łowiska (którą mogą wykupić mieszkańcy gminy Kałuszyn i członkowie Koła Wędkarskiego w Kałuszynie posiadający co najmniej roczny staż w kole) lub karnet jednodniowy dla pozostałych osób (opłata 40 zł od osoby) - szczegóły pod numerem tel. (25) 75 76 618 w. 15 lub na stronie www.kaluszyn.pl. Osoba posiadająca Kartę Stałego Użytkownika Łowiska jest upoważniona do kontroli innych wędkujących  osób.
 2. Wpłaty za karnet jednodniowy można dokonać w systemie bankowości elektronicznej lub przelewem tradycyjnym na konto nr 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010, wpisując w tytule: Imię i Nazwisko oraz datę połowu.
 3. Dowód wpłaty należy okazać w trakcie kontroli.
 4. Posiadacz karnetu jednodniowego ma obowiązek znajomości regulaminu połowu na Zalewie Karczunek, dostępnego na stronie www.kaluszyn.pl i na terenie łowiska.
 5. Karnet jednodniowy obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 października.

§ 5.

Każda osoba posiadająca stosowne zezwolenie może wędkować na dwie wędki metodą spławikowo-gruntową lub na jedną wędkę metodą spinningową. Wędka w metodzie spławikowo-gruntowej może być uzbrojona tylko w jeden haczyk lub kotwiczkę, a w metodzie spinningowej w sztuczną przynętę wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki lub kotwiczki o rozstawie ostrzy nie przekraczających obwodu koła o średnicy 30mm. Zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową oraz spławikowo-gruntową.

§ 6.

Osoba posiadająca stosowne zezwolenie może wędkować z członkiem rodziny w ramach przysługujących mu uprawnień i wyznaczonych limitów.

§ 7.

Na terenie „Zalewu Karczunek” wprowadza się następujące strefy:

Strefa A – od spustu wody do tablicy przy piętrzeniu na rzece – wędkowanie dozwolone przez cały rok,

Strefa B – od spustu wody do tablicy przy plaży – wędkowanie dozwolone z wyłączeniem okresu pomiędzy godzinami 1000 ÷ 1800 w terminie od dnia 15 czerwca do 31 sierpnia o ile nie będzie ono kolidowało w wykorzystaniem tej strefy do celów rekreacyjnych.

Strefa C – od  tablicy przy plaży do tablicy przy piętrzeniu na rzece – całkowity zakaz wędkowania (zakaz połowu ryb z lodu w północnej zatoce zalewu)

§ 8.

Przy wyborze miejsca i zajmowaniu łowiska pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Wędkujący zobowiązany jest do nieutrudniania wędkowania innym wędkarzom na sąsiednich stanowiskach wędkarskich. Zakazuje się trwałego oznaczania łowiska bojami i innymi przedmiotami.

§ 9.

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu w tym uporządkować stanowisko przed rozpoczęciem wędkowania. Zabrania się rozpalania ognisk, patroszenia ryb i zaśmiecania terenu.

§ 10.

Zabrania się połowu ryb nad „Zalewem Karczunek” z łodzi lub innych środków pływających.

§ 11.

Zabrania się łowienia ryb metodami powodującymi celowe podhaczanie i kaleczenie zewnętrznych powłok ryb poza obrębem głowy.

§ 12.

Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, z wyłączeniem nocy z soboty na niedzielę w miesiącach maj, czerwiec, lipiec i sierpień dla osób posiadających Kartę Stałego Użytkownika Łowiska.

§ 13.

W okresie od 1.01 do 30.04 zabrania się łowienia metodą spinningową oraz stosowania jako przynęt żywych ryb lub martwych oraz ich części. Zakaz stosowania jako przynęty ryb poniżej wymiaru ochronnego, objętych lub będących gatunkami inwazyjnymi (np czebaczek amurski, sumik karłowaty)

§ 14.

Podczas łowienia pod lodem obowiązuje zakaz stosowania jako przynęt żywych ryb lub martwych oraz ich części, a także przetrzymywania ryb bezpośrednio na tafli lodowej.

§ 15.

Po zarybieniu mogą zostać wprowadzone całkowite lub czasowe ograniczenia połowu ryb.

§ 16.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą zezwolenie zasad określonych w regulaminie, wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem, doręczonym jego posiadaczowi, bez odszkodowania.
 2. Wydający zezwolenie może odmówić jego wydania osobie u której stwierdzono łamanie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 17.

 1. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb oraz okresów i wymiarów ochronnych. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryby przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela, święto) to okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
 2. Maksymalny łączny limit ilościowy ryb przeznaczonych do zabrania w ciągu doby wynosi 2 sztuki (nie dotyczy gatunków ryb dla których ustalono limit wagowy).
 3. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania, do czasu zakończenia wędkowania należy przechowywać w miękkich siatkach rozpiętych na sztywnych pałąkach. Nie dopuszcza się przechowywanie złowionych ryb przez kilku wędkarzy w jednej siatce.
 4. Ryby przeznaczone do zabrania należy w sposób trwały wpisać do rejestru niezwłocznie po ich złowieniu podając jej długość całkowitą (nie dotyczy gatunków ryb dla których ustalono limit wagowy).
 5. Zakaz przetrzymywania i zabierania ryb powyżej limitu, w okresie ochronnym oraz podlegających wymiarom ochronnych.
 6. Zabrania się sprzedawania i rozdawania złowionych ryb na terenie łowiska.