Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kałuszynie obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kałuszynie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kałuszynie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • wersja czarno-biała;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • topografia serwisu
  • formularz kontaktowy;

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej sekretariat@kaluszyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kałuszynie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu od ul. Pocztowej przy schodach znajduje się dzwonek, po naciśnięciu którego, pracownik Urzędu schodzi do klienta. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie). Schody zewnętrzne posiadają poręcze. W ramach jednej kondygnacji nie ma różnicy poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Dostęp na pierwsze piętro został zapewniony z wykorzystaniem schodów z poręczą. Schody mają odpowiednią szerokość. Budynek nie posiada windy. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a jak i kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Procedura wejścia z psem asystującym.pdf

Przy budynku Urzędu Miejskiego wydzielone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

brak