Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca
 • opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca
 • częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, na konto gminy nr 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240 lub u inkasenta zbierającego podatki, raz na kwartał za trzy miesiące, w terminach:

 • Za I   kwartał – do 15 marca, w tym: za styczeń i luty z dołu, marzec z góry;
 • Za II  kwartał – do 15 maja, w tym: za kwiecień z dołu, maj i czerwiec z góry;
 • Za III kwartał – do 15 września, w tym: za lipiec i sierpień z dołu, wrzesień z góry;
 • Za IV kwartał – do 15 listopada, w tym: za październik z dołu, listopad i grudzień z góry.

 

W ramach wniesionej opłaty bezpośrednio z posesji odbierane są następujące odpady:

 • worek niebieski – papier,
 • żółty –  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,
 • zielony –  opakowania szklane,
 • brązowy –  bioodpady,
 • biały –  popiół,
 • czarny – odpady zmieszane,

Wnoszona przez mieszkańców opłata finansuje koszt całego systemu związanego z gospodarką odpadami komunalnymi, m.in. zakup worków, odbiór i składowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną.