Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca

 

gospodarka odpadami

Zadania gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kałuszyn realizuje firma:

        Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
        ul. Wojska Polskiego 20
        05-310 Kałuszyn
        Tel. 661-540-505

segregacja

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn nakłada na mieszkańców obowiązek selektywnego zbierania odpadów.